תקנון וכתב ויתור לשימוש באתר | סולה

חשוב: קראו בקפידה את התנאים וההגבלות של אפליקציית המוצר המפורטים להלן לפני הורדה, התקנה, העתקה או שימוש. על ידי הורדה, התקנה, העתקה או שימוש בתוכנה אתם מביעים את הסכמתכם לתנאים והגבלות אלה.

 

ברוכים הבאים למתחם הפעילות של סולה (להלן: "האתר") הפועל בכתובת www.sula.co.il ו/או בכל שם מתחם (להלן: "דומיין") אחר באשר יהיה כתובתו, המקושר לאתר.

האתר הינו פלטפורמה למתן כלים ומוצרי תוכן וידע בתחום ההדרכה לכלכלת המשפחה. בבקשה קראו בעיון רב את כל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון"), וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת מבית סולה במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת או לאו.

תודה.

 

התקנון מגדיר את כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי סולה, אם בתמורה ו/או ללא תמורה, לרבות בגין השירותים ו/או המוצרים המקוונים המוצעים במסגרת הכנסים המוצעים במסגרתו לקהילה של סולה והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם.

 

האתר פועל באמצעות סולה (להלן: "סולה"), אשר הוקמה בשנת 2017 על ידי רונן סימיאן. האתר מציע לקהל הרחב כלי ידע והעשרה מעשיים הניתנים בין היתר באמצעות מגוון מוצרי התוכן במסגרת הקורסים ו/או תכניות העשרה כמפורטים במתחם, המוצעים בתמורה ו/או שלא בתמורה, הכל כפי שמפורט בתקנון זה וכולם מתמקדים בצמיחה כלכלית וניהול כלכלה מחושב ונבון (להלן: "השירותים").

 

התקנון להלן ממזג את כל הכללים, החיובים, והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר, לרבות אך לא רק - פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום, כפי שיפורט בתקנון זה. סולה שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאי תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

שימושך באתר, מכל סוג שהוא, מהווה הצהרת הסכמה לכלל תנאי תקנון זה.

 

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצת הפייסבוק הקיימת של סולה, והן על קבוצות פייסבוק שיוקמו בעתיד, במסגרתה פועלת ו/או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר הפרייה הדדית של כלל חבריה באמצעות העברת מידע ותכנים איש לרעהו ובמקביל קבלת תכנים מסולה ו/או מכל גורם מטעמה (להלן: "קבוצת הפייסבוק" או "הקהילה" בהתאם להקשר).

 

תנאי השימוש להלן אמנם מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לקהל הנשי.

 

הסכמה לתנאי השימוש

מוסכם כי השימוש באתר ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת לסולה לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

 

ההסכמה הנ"ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי סולה בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.

 

הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו/או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים הינו אמת ומדויק.

 

הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ"ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ"ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה לסולה להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו/או באילו ממוצריו ו/או תכניו וסולה שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של סולה ומבלי חובתה לנמק את הטעמים להחלטותיה.

קורסים

באתר ישנם מספר קורסים המוצעים למכירה. כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן, אין להעתיק תוכן ללא אישור מפורש ובכתב מבעל האתר.

קורסים אלה מעניקים ידע ותו לא. מכיוון שמדובר במוצרי מידע - אין כל הבטחה או אחריות על הכשרתם של תלמידי הקורס מכיוון שההצלחה תלויה אך ורק בתלמיד עצמו.

אין החזרי תשלום מכל סוג שהוא.

לפניות לרונן סימיאן במייל: ronensimian@gmail.com או בטלפון: 052-6455377. 

כל הקורסים יהיו זמינים לתלמיד למשך חצי שנה לפחות.

בכל שאלה או בקשה - ניתן לפנות לאימייל או לטלפון שמוזכרים לנ"ל.

עריכת שינויים

סולה שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו/או בתכנים הנכללים בהם ו/או בשירותים מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו/או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו/או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של סולה.

 

מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק באתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

 

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנו זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד סולה ו/או לכל גורם מטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי סולה ו/או מי מטעמה.


 

כללים לשימוש במתחם הפעילות

הנך נדרש להשתמש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו/או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת סולה ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל כל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.


 

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :

הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של סולה ו/או של כל אדם או ישות משפטית ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.

 

הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר לסולה ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני. הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו/או מגבלה גם על פעילות הקשורה לסולה המתבצעת במסגרת עמוד הפייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/Sula.ronen/ העשויה להשתנות מעת לעת אך תמיד להכיל את המילה sula ו/או סולה, בשלמותה או כחלק ממילה אחרת, בו מנוהלת קבוצה הידועה בשם סולה - כלכלה בסיסית (להלן: "קבוצת הפייסבוק") במסגרתה פועלת הקהילה של סולה, הידועה בכל שם חלופי אחר כפי שיקבע על ידי סולה (להלן: "הקהילה").

 

הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר לסולה ו/או לאתר ו/או לכל משתמש בקבוצת הפייסבוק ו/או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות סולה או כל גורם שלישי הקשור לסולה ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו/או קבוצת הפייסבוק ו/או פעילויות הקהילה כהגדרתה דלעיל.

 

הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, לרבות עובד כלשהו או נציג של סולה.

 

הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את סולה ו/או מי מטעמה. בכלל זה, בכל הנוגע לעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים או לתשתיות סולה.

 

הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של האתר ו/או של סולה. להימנע מהעברת הודעות בשם סולה שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מסולה ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.

 

הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים לרבות ומבלי להגביל תכניות הדגל המוצעים בו ו/או כל מוצר ידע אחר ו/או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סולה שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו/או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סולה ו/או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו/או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של סולה, לרבות מתחמים מקוונים ו/או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של סולה נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו/או הסיסמא ו/או לכל תוכן המצוי בו.

 

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם סולה בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על סולה ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

 

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את סולה ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש, בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי סולה למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.


 

רישום באתר

כל אחד יכול לגלוש באתר ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו (להלן: "גולש"). על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בו, לרבות מתכניות ו/או קורסים המוצעים בו אם כיום ו/או בעתיד, אם בתמורה ו/או תכנים חינמיים הנך נדרש להירשם באתר באמצעות מילוי פרטים מבוקשים, אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת סולה בהתאם לשיקול דעתה) פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות מנהל האתר ו/או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי סולה (להלן: "משתמש").

 

משתמש נדרש לספק לסולה פרטי זיהוי והרשמה שלמים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש באתר, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך באתר ולסגירת חשבונך.

 

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:

לתת לסולה שם ו/או דומיין ו/או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש ו/או להשתמש בשם ו/או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.

 

האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמא שלך.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתו המפורשת בכתב של סולה.

 

הנך מתחייב/ת להודיע לסולה בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת ronensimian@gmail.com הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

 

יודגש כי סולה שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ"ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו/או על ידי כל גורם מטעמה.

 

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו לסולה לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן סולה תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד סולה בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.


 

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו/או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני האתר ו/או בקורסי הידע, תקבע על ידי סולה ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו/או מדיניות הביטול הנהוגה בסולה.

יובהר כי סולה שומרת על זכותה לעדכן את גובהה התמורה ו/או את מדיניות התשלומים ו/או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, סולה שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות, בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal, מסירת המחאות, תשלום במזומן ו/או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל האתר של סולה וקבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה.

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל האתר והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.


 

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

בגין רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, תחול מדיניות החזרה כדלקמן:

תוך 14 ימי עסקים מתאריך משלוח פרטי הגישה ללקוח, יהיה הנ"ל רשאי להודיע לסולה בכתב על רצונו לביטול ההשתתפות מכל סיבה שתהא ויהא זכאי להחזר כספי מלא, זאת בתנאי שלא השתמש בשירותים המוצעים.

הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת האתר בכתובת ronensimian@gmail.com ורק לאחר קבלת אישור ביטול מאת מנהל האתר יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל האתר באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים שמוצעים לקהילה ו/או לקהל הלקוחות של סולה לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו/או בסדנאות, לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת האתר ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל האתר בכתובת ronensimian@gmail.com, לא יאוחר מ-10 ימי עסקים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית.

 

יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל האתר בפרק זמן הנמוך מ- 10 ימי עסקים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול) אזי המשתתף יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מעלות הכרטיס.

למען הסר ספק, סולה שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו/או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.


 

מדיניות פעילות- שותפי השקה

סולה עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי השקה.

הפעילות מבוססת על עקרון השפע לפיו לקוח ו/או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי סולה יהיה זכאי לתמורה, בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו/או השירותים המוצעים מבית סולה.

יובהר כי בין שותפי ההשקה עשויים להימנות, צדדים שלישים שאושרו על ידי סולה כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו/או השירותים של סולה וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי ההשקה כפי שיוגדרו על ידי סולה.

 

למען הסר ספק יובהר כי גובהה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף השקה לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו/או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של סולה ולזכותה של הנ"ל לעדכן ו/או לשנות תנאים אלו מעת לעת.


 

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת, מבית סולה, אם בתמורה ו/או ללא.

משתתף בכל סדנא ו/או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית סולה מאשר ומתחייב כדלקמן:

  1. אני מאשר/ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו/או בהתכנסות שתערך מבית סולה בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי סולה ו/או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: "הכנס/ים ; התכנית" בהתאמה).

  2. הנני מאשר/ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו/או הכנס/ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו/או ווידאו) על ידי סולה ו/או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר לסולה ו/או לכל גורם מטעמם לעשות שימוש בצילומים כאמור ו/או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של סולה ו/או פלטפורמה ו/או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סולה באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים"), וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו/או יח"צ לכל התכניות ו/או הפעילויות ו/או הכנסים מבית סולה.

  3. הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו/או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של סולה ויעודכן מעת לעת.

  4. הנני מאשר לסולה ו/או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו/או תכנית ו/או מוצר המשווק באמצעות סולה, הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.

  5. הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של רונן סימיאן ו/או סולה ו/או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו/או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב.

  6. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של סולה ו/או של רונן סימיאן אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד סולה ו/או נגד רונן סימיאן כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.


 

 

אתרים של צדדים שלישיים

במסגרת האתר ו/או השירותים המוצעים בו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תיתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של סולה ומשכך אין לסולה ו/או מי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה גד סולה ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לסולה אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.


 

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן

בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הינו קניינה הרוחני של סולה ו/או מי מטעמה ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של סולה ו/או מי מטעמה ושלהם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של סולה ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

 

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ"ל של סולה ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של סולה בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.

 

רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של סולה ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של סולה המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי סולה בכל עת בעתיד.

 

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של סולה ו/או של מי מטעמה במעמדם כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.

 

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של סולה ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

 

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על קנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי סולה ו/או מי מטעמה ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סולה.


 

קניינם הרוחני של צדדים שלישים

מובהר כי סולה מכבדת ומקפידה הקפדה יתירה על כללי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני באשר יהיה סוגם בדבר כל תוכן ו/או המידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לרבות כל זכות קניינית דומה הקשורה ו/או הנגזרת מדיני קניין רוחני ומשכך חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים אלו ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים.

 

סולה שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

 

בנסיבות בהם קיים בידי סולה חשש להפרה כאמור הנ"ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סולה. הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד סולה הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

 

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי סולה פעילותך באתר ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר של סולה בכתובת דוא"ל ronensimian@gmail.com ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של סולה והנ"ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.


 

זכויות קניין רוחני של קהילת סולה

במסגרת קבוצת הפייסבוק ו/[ו/או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה תפעיל סולה פעילות לטובת קהילתה, ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ"ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: "תוכן חבר קהילה").

העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:

על אף שסולה שומרת על זכותה לא לפרסם תוכן של חבר קהילה, והנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד סולה ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך).

הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותה של סולה להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה, אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו/או כוזב ו/או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע בסולה ו/או בקהילתה ו/או בתדמיתם של הנ"ל.

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת לסולה ו/או למי מטעמה ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו//או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור בכל פלטפורמת אירוח בה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סולה.

הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו/או באמצעות סולה לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת לסולה ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, סולה תהא זכאית בכפוף להמצאת דרישתה הראשונה בעניין לקבל לידיה את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידה אם בעצמה ו/או מי מטעמה לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ"ל.


 

סיום פעילות

סולה שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של סולה ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה של סולה בכפוף לבקשה שתומצא לצוות האתר אשר מונה לעניין בידי סולה.

 

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת סולה ו/או בשל החלטתה של סולה בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מסולה ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך לסולה ו/או למי מטעמה.


 

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו/או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו/או באמצעות הכנסים ו/או הסדנאות ו/או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו/או באמצעות כל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם סולה בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעל סולה, בכל עת בעתיד לרבות ומבלי להגביל באמצעות מענה במיילים, כתחליף לייעוץ ו/או ייעוץ להשקעות אישי,המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי.

המידע ו/או התוכן המועברים על ידי כל גורם המורשה לפעול מבית סולה בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים ייעודיים.

 

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי סולה ו/או על ידי מי מנציגיה ו/או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד סולה ו/או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו/או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו התקשרויות ו/או בוצעו עסקאות וכל אלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

אזהרה

התכנים באתר מוצגים "כמות שהם" למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת לאזהרה זו. 


 

אחריות

סולה ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה וכיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות סולה בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו//או נזק.

 

מובהר כי סולה ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

 

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של סולה ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, סולה איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד סולה כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.


 

הגנת הפרטיות

סולה מקפידה על כללי הגנת הפרטיות ומשכך מדיניות הגנת הפרטיות העדכנית של סולה תהא זמינה לעיון לכל מבקש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. סולה תהא רשאית לשנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את נהלי הגנת הפרטיות הנהוגים בה.


 

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מסולה ו/או מי מטעמה כל סוג של מידע לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו/או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

 

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי סולה ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

שיווק מחדש - רימרקטינג

אתר זה עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (cookies) למטרות שיווק ופירסום.

שימוש בקבצי העוגיות ישמש גם לשימוש צדדים שלישיים, הכוללים את גוגל, והגולש באתר מאשר את השימוש בהם עבור פירסום מודעות באתרי האינטרנט על כל סוגיהם.

שימוש בקבצים אלה על ידי צדדים שלישיים, הכוללים את גוגל, ייעשה על מנת להציע לגולש מודעות ופירסומים המבוססים על היסטוריית הגלישה באתר סולה.

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. 

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- google Analytics לחצו כאן.
להרחבה בנושא google Analytics לחצו כאן.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

גולשים שאינם מעוניינים שייעשה כל שימוש בקבצים אלה ע"י גוגל, יוכלו לבטל שימוש על ידי שינוי בהגדרות המודעות של גוגל, באתר הבא:  https://adssettings.google.com/u/0/authenticated

הסכם רישיון תוכנה למשתמש קצה.

בכפוף לתנאים של הסכם רישיון תוכנה זה למשתמש קצה (להלן "ההסכם"), המבוצע על ידי ובין רונן סימיאן בכתובת אחד העם 8 חדרה (להלן "הספק"), לבינך, אדם פיזי או ישות משפטית (להלן "אתה" או "משתמש הקצה"). אתה זכאי להשתמש בתוכנה המופצת בהתאם להסכם זה. התוכנה ניתנת לאחסון אצל ספק נתונים, למשלוח באמצעות דואר אלקטרוני, להורדה משרתי הספקית או להשגה ממקורות אחרים.

זהו הסכם לגבי זכויות משתמש הקצה ולא הסכם למכירה. הספקית ממשיכה להיות הבעלים של עותק התוכנה והמדיה הפיזית הכלולה באריזת המכירה וכל עותק אחר שמשתמש הקצה רשאי ליצור בכפוף להסכם זה.

על ידי לחיצה על "אני מקבל/ת" במהלך התקנה, הורדה, העתקה או שימוש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות של הסכם זה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, לחץ מיד על האפשרות "אינני מקבל/ת", בטל את ההתקנה או ההורדה, או השמד או החזר את התוכנה, מדיית ההתקנה ומסמכים נלווים.

אתה מסכים שהשימוש שלך בתוכנה מהווה הכרה שקראת הסכם זה, הבנת אותו ואתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות שבו.

1. תוכנה. משמעות המונח "תוכנה", כפי שמשמש בהסכם זה: (1) תוכנית מחשב שהסכם זה נלווה לה, כולל כל הרכיבים שלה; (2) כל התוכן של הדיסקים, התקליטורים ודיסקי ה-DVD, הודעות הדואר האלקטרוני והקבצים המצורפים או מדיה אחרת שבמסגרתה ניתן הסכם זה, לרבות צורת קוד האובייקט של התוכנה, אותו יש לספק בנקודת מחסום נתונים, באמצעות דואר אלקטרוני או בהורדה מהאינטרנט; (3) כל חומר הסברה קשור בפורמט כתוב וכל תיעוד אפשרי אחר הקשור לתוכנה, ובמיוחד, כל תיאור של התוכנה, המפרטים שלה, כל תיאור של מאפייני התוכנה או הפעולה שלה, כל תיאור של סביבת ההפעלה שבה התוכנה נמצאת בשימוש, הוראות שימוש בתוכנה או התקנה שלה או כל תיאור של אופן השימוש בתוכנה (מכאן ואילך ייקרא "תיעוד"); (4) עותקים של התוכנה, תיקונים לשגיאות אפשריות בתוכנה, תוספות לתוכנה, הרחבות לתוכנה, גירסאות שונות של התוכנה ועדכונים לרכיבי התוכנה, אם בכלל, הניתנים לך ברישיון על-ידי הספק. 

2. התקנה. תוכנה שסופקה באמצעות ספקית תקשורת נתונים, נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני, הורדה מהאינטרנט, הורדה משרתי הספקית או שהושגה ממקורות אחרים, מצריכה התקנה. עליך להתקין את התוכנה במחשב שתצורתו נקבעה כהלכה, בהתאם לדרישות הסף שצוינו בתיעוד. שיטת ההתקנה מתוארת בתיעוד. אין להתקין במחשב בו הנך מתקין את התוכנה אף תכנית מחשב או חומרה שעשויות להיות להן השפעה שלילית על התוכנה.

3. רישיון. בכפוף לתנאים שהסכמת להם, תנאי ההסכם ואתה עומדים בכל התנאים וההגבלות המתוארים בזאת, הספק יעניק לך את הזכויות הבאות ("הרישיון"):

א) התקנה ושימוש. תהיה לך זכות לא בלעדית, לא ניתנת להעברה להתקין את התוכנה בכונן הקשיח של מחשב או אמצעי קבוע אחר לאחסון נתונים, התקנה ואחסון של התוכנה בזיכרון של מערכת מחשב וליישם, לאחסן ולהציג את התוכנה.

ב) התניית מספר הרישיונות. הזכות להשתמש בתוכנה תהיה מוגבלת בהתאם למספר משתמשי הקצה. משתמש קצה אחד יתייחס לתנאים הבאים: (i) התקנת התוכנה במערכת מחשב אחת; או (ii) אם תחום הרישיון מוגבל למספר תיבות דואר, משתמש קצה אחד יתייחס למשתמש במחשב המקבל דואר אלקטרוני באמצעות סוכן משתמש דואר (להלן: "סוכן"). אם סוכן מקבל דואר אלקטרוני ומפיץ אותו לאחר מכן באופן אוטומטי למספר משתמשים, אז מספר משתמשי הקצה ייקבע בהתאם למספר המשתמשים בפועל עבורם הדואר האלקטרוני מופץ. אם שרת דואר משמש כשער דואר, מספר משתמשי הקצה יהיה שווה למספר משתמשי שרת הדואר עבורו השער האמור מספקית שירותים. אם מספר בלתי מוגדר של כתובות דואר אלקטרוני מפנות ומתקבלות על-ידי משתמש אחד (למשל, באמצעות כינויים) וההודעות אינן מופצות באופן אוטומטי על-ידי הלקוח למספר גדול יותר של משתמשים, נדרש רישיון עבור מחשב אחד. אסור להשתמש באותו רישיון ביותר ממחשב אחד בו-זמנית.

ו) סיום הרישיון. הרישיון יסתיים באופן אוטומטי בסוף התקופה שעבורה הוא הוענק. אם לא תמלא אחר כל אחד מתנאי הסכם זה, הספקית תהיה רשאית לסגת מההסכם, ללא פגיעה בזכויותיה לכל זכאות או פיצוי משפטי הפתוחים לספקית במקרים כאלה. במקרה של ביטול הרישיון, עליך למחוק, להשמיד או להחזיר מיד ועל חשבונך את התוכנה. עם סיום הרישיון, הספקית תהיה זכאית גם לבטל את זכאות משתמש הקצה לשימוש בפונקציות התוכנה, הדורשות חיבור לשרתי הספקית או לשרתים של צד שלישי.

4. חיבור לאינטרנט. הפעלה נכונה של התוכנה דורשת חיבור לאינטרנט ויש להתחבר במרווחי זמן קבועים לשרתי הספקית או לשרתים של צד שלישי. חיבור לאינטרנט נחוץ לצורך הפונקציות הבאות של התוכנה:

א) עדכונים לתוכנה. הספקית תהיה זכאית מדי פעם להנפיק עדכונים לתוכנה ("עדכונים"), אך לא תהיה מחויבת לספק עדכונים. פונקציה זו מאופשרת בהגדרות הרגילות של התוכנה. לפיכך, עדכונים יותקנו באופן אוטומטי אלא אם כן משתמש הקצה השבית התקנה אוטומטית של עדכונים.

5. שימוש בזכויות של משתמש הקצה. עליך להשתמש בזכויות משתמש הקצה באופן אישי או דרך העובדים שלך. אתה רשאי להשתמש בתוכנה אך ורק כדי להגן על פעולותיך וכדי להגן על אותן מערכות מחשב שעבורן השגת רישיון.

6. הגבלות לזכויות. אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לחלץ רכיבים או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה. במהלך השימוש בתוכנה אתה נדרש לציית להגבלות הבאות:

(א) אתה רשאי ליצור עותק אחד של התוכנה על אמצעי אחסון קבוע כעותק גיבוי לארכיון, בתנאי שעותק הגיבוי לארכיון אינו מותקן או משמש בכל מחשב אחר. כל עותק אחר שתכין של התוכנה יהווה הפרה של הסכם זה.

(ב) אינך רשאי להשתמש, לשנות, לתרגם או לשכפל את התוכנה או להעביר זכויות לשימוש בתוכנה או עותקים של התוכנה בכל אופן שהוא פרט לזה המפורט בהסכם זה.

(ג) אינך רשאי למכור, להעביר ברישיון משנה, לחכור או להשכיר או ללוות את התוכנה או להשתמש בתוכנה לצורך מתן שירותים מסחריים.

(ד) אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, קומפילציה לאחור או לפרק את התוכנה או לנסות בכל דרך אחרת לגלות את קוד המקור של התוכנה, פרט למידה שהגבלה זו נאסרת במפורש על פי חוק.

(ה) אתה מסכים שתשתמש בתוכנה אך ורק באופן שמציית לכל החוקים החלים בסמכות השיפוט שבה אתה משתמש בתוכנה, לרבות אך ללא הגבלה, הגבלות ישימות הנוגעות לזכויות יוצרים וזכויות אחרות הקשורות לקניין רוחני.

(ו) אתה מסכים שתשתמש בתוכנה ובפונקציות שלה אך ורק באופן שאינו מגביל את האפשרויות של משתמשי קצה אחרים לגשת לשירותים אלה. הספקית שומרת לעצמה את הזכות להגביל את היקף השירותים המסופקים למשתמשי קצה נפרדים, לאפשר שימוש בשירותים על ידי המספר הגבוה ביותר האפשרי של משתמשי קצה. הגבלת היקף השירותים פירושה גם סיום מוחלט של האפשרות להשתמש בכל אחת מפונקציות התוכנה ומחיקת נתונים ומידע בשרתי הספקית או בשרתים של צד שלישי הקשורים לפונקציה ספציפית של התוכנה.

7. זכויות יוצרים. התוכנה וכל הזכויות, כולל, אך לא רק, כולל זכויות קניין וזכויות קניין רוחני הנובעות מכך, הן בבעלות הספק ו/או מעניקי הרישיונות שלה. אסור להעתיק את התוכנה, מלבד כפי שנקבע בסעיף 6(א). העותקים אותם אתה רשאי להעתיק בעקבות הסכם זה חייבים להכיל את אותן זכויות יוצרים והודעות קניין אחרות המוצגות בתוכנה. אם תבצע הנדסה או הידור לאחור ואם תנסה לפרק או לגלות בדרך אחרת את קוד המקור של התוכנה, תוך הפרה של התנאים בהסכם זה, תביע בכך את הסכמתך שכל המידע שהושג עד כה יועבר באופן אוטומטי ובאופן שלא ניתן לבטלו או לשנותו אל הספקית ויהיה בבעלותה המלאה, מרגע יצירתו, מבלי לפגוע בזכויות הספקית במקרה של הפרת הסכם זה.

8. שימור זכויות. הספקית שומרת בזאת לעצמה את כל הזכויות על התוכנה, פרט לזכויות שהוענקו במפורט בכפוף לתנאי הסכם זה לך כמשתמש הקצה בתוכנה.

9. גרסאות בשפות מרובות, תוכנה במדיה כפולה, עותקים מרובים. במקרה שהתוכנה תומכת בפלטפורמות מרובות או בשפות מרובות, או אם קיבלת עותקים מרובים של התוכנה, אתה רשאי להשתמש בתוכנה אך ורק עבור מספר מערכות המחשב ועבור הגרסאות שעבורן השגת רישיון. אינך רשאי למכור, להשכיר, להשכיר בשכירות משנה, להלוות או להעביר גרסאות או עותקים של התוכנה שבהם לא השתמשת.

10. התחלה וסיום של ההסכם. הסכם זה ייכנס לתוקף מהתאריך שבו תסכים לתנאי הסכם זה. אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי הסרה לצמיתות, השמדה והחזרה, על חשבונך, של התוכנה, של כל עותקי הגיבוי וכל החומרים הקשורים שסופקו על ידי הספקית או שותפיה העסקיים. ללא קשר לאופן הסיום של הסכם זה, התנאים בסעיפים 7, 8, 11, 13, 20 ו-22 ימשיכו לחול למשך זמן בלתי מוגבל.

11. הצהרות של משתמש הקצה. כמשתמש קצה, אתה מכיר בזאת שהתוכנה מסופקת כפי שהיא ("AS IS"), ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, ועד למידה המרבית המותרת על פי החוק הישים. הספקית, בעלי הרישיון או חברות המסונפות לה, וכן בעלי זכויות היוצרים לא מייצגים כל טענה או מביעים כל אחריות, במפורש או במשתמע, לרבות אך ללא הגבלה, אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת או שהתוכנה לא תפר פטנטים כלשהם, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות של צד שלישי. אין כל אחריות של הספק או של כל צד אחר שהפונקציות הכלולות בתוכנה ימלאו את הדרישות שלך או שהפעלת התוכנה תהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות. אתה נוטל את כל האחריות והסיכון על בחירת התוכנה להשגת התוצאות המיועדות שלך ועל ההתקנה, השימוש והתוצאות שהושגו ממנו.

12. אין כל מחויבות אחרת. הסכם זה לא יוצר כל מחויבות מצד הספקית ובעלי הרישיון שלה פרט לאלה המפורטות באופן ספציפי בזאת.

13. הגבלת חבות. עד למידה המרבית המותרת על פי החוק הישים, בכל מקרה הספקית או עובדיה או בעלי הרישיון שלה לא יישאו בחבות על כל אובדן רווחים, הכנסה, מכירות, נתונים או עלויות של רכישת סחורות או שירותים תחליפיים, נזק לרכוש, פציעה אישית, הפרעה לעסקים, אובדן של מידע עסקי או כל נזק מיוחד, ישיר, עקיף, מקרי, כלכלי, כיסויי, עונשי, מיוחד או תוצאתי, בכל דרך שנגרם ואם נובע מחוזה, עוולה, רשלנות או תיאוריית חבות אחרת, הנובעת משימוש או חוסר יכולת להשתמש בתוכנה, גם אם הספקית או בעלי הרישיון שלה או החברות המסונפות לה ידעו על האפשרות של נזקים כאלה. מכיוון שארצות וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות אי הכללה של חבות, אך עשויות להתיר הגבלת חבות, החבות של הספקית, עובדיה, בעלי הרישיון שלה או החברות המסונפות לה תוגבל לסכום ששילמת עבור הרישיון.

14. דבר מהאמור בהסכם זה לא יפגע בזכויות המעוגנות בחוק של כל צד הנוהג כצרכן אם הוא נוהג בניגוד לכך.

15. תמיכה טכנית. הספק או גורמי צד שלישי שמונו על ידיו יספקו תמיכה טכנית לפי שיקול דעתם, ללא כל אחריות או הצהרות. משתמש הקצה יידרש לגבות את כל הנתונים, התוכנות והתוכניות הקיימות לפני שימוש בתמיכה הטכנית. הספק ו/או גורמי צד שלישי שמונו על ידיו לא יכולים לקבל חבות על נזקים או אבדן נתונים, רכוש, תוכנות או חומרה או אובדן רווחים עקב שימוש בתמיכה טכנית. הספק ו/או גורמי צד שלישי שמונו על ידי הספק שומרים לעצמם את הזכות להחליט שפתירת בעיה היא מעבר להיקף התמיכה הטכנית. הספק שומרת לעצמה את הזכות לסרב, להשהות או לסיים את אספקת התמיכה הטכנית לפי שיקול דעתה.

16. העברת הרישיון. ניתן להעביר את התוכנה ממערכת מחשב אחת לאחרת, אלא אם הדבר מנוגד לתנאי ההסכם. אם הדבר אינו מנוגד לתנאי ההסכם, משתמש הקצה יהיה רשאי להעביר לצמיתות את הרישיון ואת כל הזכויות הנובעות מהסכם זה למשתמש קצה אחר עם הסכמת הספקית, בכפוף לתנאי כי (i) משתמש הקצה המקורי אינו שומר כל עותק של התוכנה; (ii) העברת הזכויות חייבת להיות ישירה, כלומר ממשתמש הקצה המקורי למשתמש הקצה החדש; (iii) משתמש הקצה החדש חייב ליטול על עצמו את כל הזכויות והמחויבויות שהוטלו על משתמש הקצה המקורי בכפוף לתנאי הסכם זה; (iv) משתמש הקצה המקורי חייב לספק למשתמש הקצה החדש את המסמכים המאפשרים אימות של מקוריות התוכנה כפי שצוין בסעיף 17.

17. אימות המקוריות של התוכנה משתמש הקצה יכול להוכיח את זכאותו לשימוש בתוכנה באחת מהדרכים הבאות: (i) באמצעות אישור רישיון המונפק על ידי הספקית או צד שלישי שמונה על ידי הספקית; (ii) באמצעות הסכם רישיון כתוב, אם נערך הסכם כזה; (iii) על ידי שליחת דואר אלקטרוני שנשלח על ידי הספקית, המכיל את פרטי הרישוי (שם משתמש וסיסמה).

21. הודעות. כל ההודעות והחזרות התוכנה והמסמכים יימסרו אל: רונן סימיאן, אחד העם 8, חדרה, 3820348.‎

23. הוראות כלליות. במקרה שכל אחד מהתנאים בהסכם זה לא יהיה תקף או לא ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על התקפות של תנאים אחרים בהסכם, שיישארו בתוקף וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת. הסכם זה ניתן לשינוי אך ורק בכתב, כשהוא נושא חתימה של נציג מוסמך של הספקית או אדם שהוסמך במפורש לפעול בתפקיד זה בכפוף לתנאים של כתב הרשאה. זהו ההסכם המלא בין הספקית ובינך בנוגע לתוכנה והוא מחליף כל ייצוג, דיון, התחייבות, תקשורת או פרסום בנוגע לתוכנה.

נספח מספר 1 להסכם רישיון למשתמש קצה בנושא נתונים מאובטחים

1. הגדרות

1.1 בהסכם זה, למילים הבאות יש את המשמעויות הללו בהתאמה:

"מידע" כל מידע או נתונים שהוצפנו או שפוענחו באמצעות התוכנה;

"מוצרים" התוכנה והתיעוד של הספק.

1.2 כל אזכור של לשון רבים יכלול את לשון יחיד וכל אזכור של לשון זכר יכלול את לשון נקבה ולשון סתמי, ולהיפך.

2. מענק רישיון והתחייבויות מצד הספקית

בהתחשב בהסכמתך וציותך לתנאי הסכם זה, ולאחר ששילמת עבור רישיון, הספקית מעניקה לך זכות לא-בלעדית ובלתי ניתנת להעברה להתקין ולהשתמש בתוכנה עבור מספר המשתמשים שעבורם רכשת רישיון. נדרש רישיון נפרד לכל משתמש.

3. הצהרת משתמש קצה נוספת

3.1 הינך מאשר ומסכים כי:

3.2.1 מתוקף אחריותך להגן, לתחזק ולגבות מידע;

3.2.2 עליך לגבות באופן מלא את כל המידע והנתונים (לרבות, אך ללא הגבלה, כל מידע ונתונים קריטיים) במחשב שלך לפני התקנת התוכנה;

3.2.3 עליך לנהל רישום של כל הסיסמאות או מידע אחר המשמש להגדרת התוכנה ולשימוש בה, ולשמור אותו במקום בטוח. כמו כן, עליך ליצור עותקים לגיבוי של כל מפתחות ההצפנה, קודי הרישיון, קבצי המפתח ונתונים אחרים המופקים כדי להפריד מדיית אחסון;

3.2.4 הינך אחראי על השימוש במוצרים. אין הספקית נושאת באחריות בגין כל אובדן, טענה או נזק אשר נגרמו כתוצאה מהצפנה או פענוח לא מורשים או מוטעים של מידע או נתונים (לרבות אך ללא הגבלה, מידע) בכל מקום ובכל דרך שבהם מידע או נתונים אלה מאוחסנים;

3.2.6 הינך אחראי להבטיח שרמת האבטחה וההצפנה שמספקים המוצרים הולמת את דרישותיך;

3.2.8 הינך אחראי לנהל רישום של כל המידע המשמש להגדרת התוכנה ולשימוש בה, ולשמור אותו במקום בטוח. עליך לנהל רישום של כל הסיסמאות או פרטי מידע אחרים המשמשים להגדרת התוכנה ולשימוש בה, ולשמור אותו במקום בטוח. כמו כן, עליך ליצור עותקים לגיבוי של כל מפתחות ההצפנה, קודי ההפעלה ונתונים אחרים המופקים כדי להפריד מדיית אחסון;

3.2.9 אין הספקית נושאת באחריות בגין כל אובדן, נזק, הוצאה או טענה אשר נובעים מאובדן, גניבה, שימוש לרעה, השחתה, נזק או הרס של סיסמאות, מידע התקנה, מפתחות הצפנה, קודי הפעלת רישיון ונתונים אחרים אשר מופקים או מאוחסנים במהלך השימוש בתוכנה.

נספח מס' 1 יחול בלעדית על משתמשי הקצה של התוכנה.

שונות

המחאת זכויות – סולה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאיננו סולה ו/או מי מטעמה אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של סולה במפורש ובכתב.

בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

סולה רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות זה ו/או במסמך המפרט את מדיניות סולה בדבר הגנה על הפרטיות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד סולה להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.

 

על כל תנאיו של תקנון זה, היחסים בינך לבין סולה ו/או מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

 

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה, יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, סולה תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

 

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי סולה ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני ronensimian@gmail.com

 

ט.ל.ח.

אזהרה: התכנים באתר מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. אינני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. אין לראות בתכני האתר בבחינת ייעוץ מקצועי כאמור, ובכלל זה שידול, שיווק או המלצה לביצוע או אי-ביצוע של פעולה כלשהי בניירות ערך. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כן חובה להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בו שימוש. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים. גלישתך באתר מהווה הסכמה מפורשת להסרת אחריות משפטית ולתנאי השימוש

אין אנו ערבים לנכונות המידע ועדכניותו ולכל תוצאה שתיגרם עקב שימוש במידע זה. אין לראות במידע כל המלצה לביצוע פעולה.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies). המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. לתקנון המלא לחצו כאן.

© כל הזכויות שמורות לרונן סימיאן. אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב |  בניית אתר: סטודיו קורלי